since 1994...tijd voor vakantie

Kantoor: Annie Romeinplein 50 - 1103 JL - Amsterdam ZO -  Telefoon: 020-6002024 - Mob 06-49320100
  Ghabiang Travel


Vanuit Nederland:
KLM / SLM
Vanuit Suriname:
    KLM / SLM
   
Pakketreizen
  

Vakantiehuizen

Reisverzekeringen
autoverhuur

Binnenlandse trips
Groepsreizen
 
 
  Boekingsvoorwaarden
 
  LinksALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN VAN GHABIANG TRAVEL

Inleiding

Ghabiang Travel  is een dienstverlener op het gebied van reizen. De diensten van Ghabiang Travel betreffen het geven van informatie en adviezen en het boeken van reizen. Ghabiang Travel verleent deze diensten in uw opdracht. Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de Ghabiang Travel.

Boeking

Bij het boeken van een reis brengt Ghabiang Travel een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Ghabiang Travel  is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets,  hotelkamers, vakantiewoningen, leenauto's en reisverzekeringen voor u afsluiten. Ghabiang Travel  is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier van toepassing. Ghabiang Travel  is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Informatie

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste  naam / adres / woonplaats/emailadres/telefoonnummer(s), geboortedatum, nationaliteit, e.d. Veranderingen in deze gegevens dient u tijdig/direct schriftelijk (of per email) aan Ghabiang Travel door te geven. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zal Ghabiang Travel  u bij boeking wel algemene informatie kunnen verstrekken.

Bevestiging

Nadat u een reserveringsopdracht heeft gegeven zal Ghabiang Travel u zo spoedig mogelijk een (schriftelijke) bevestiging doen toekomen. U kunt zo spoedig mogelijk , doch binnen 2 werkdagen na ontvangst eventuele fouten in de bevestiging (voorzover er tijd voor is en/of de voorwaarden dat toelaten) door Ghabiang Travel  laten herstellen. Ghabiang Travel  kan voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

In de brief/e-mail waarin de opdracht wordt bevestigd zal aangegeven worden binnen welk termijn de  verschuldigde bedragen aan Ghabiang Travel dient te zijn voldaan. Ghabiang Travel  is bevoegd - zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren.

Ghabiang Travel  zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door Ghabiang Travel  te zijn ontvangen. Indien de (aan-) betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim. De dienstverlener kan zonder verdere berichten de overeenkomsten annuleren. Ghabiang Travel  heeft alsdan het recht de kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

Wijziging en annulering

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen schriftelijk/e-mail en op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Ghabiang Travel moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Aansprakelijkheid

Ghabiang Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Ghabiang Travel  draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Voorzover Ghabiang Travel  zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Ghabiang Travel beperkt tot maximaal 25% van de gefaktureerde diensten

Voorzover er in deze specifieke boekingsvoorwaarden van Ghabiang Travel onderwerpen ontbreken, kunnen de Algemene reisvoorwaarden van de ANVR toegepast worden.

Terug naar Hoofdmenu

 
   
  Ghabiang Travel - Kvk Amsterdam: 30092632 - ING-bank 6603569 - BTW nr: 0957.01.035.B.01